onsdag 25 januari 2017

Kollegial feedback omgång 2

Entusiastiska efter det kollegiala utbytet som skett efter omgång 1 (se tidigare inlägg)  var vi nu redo att sätta igång med omgång 2. När vi började planera upp omgång 2 utgick vi från den respons vi fått av våra kollegor i omgång 1.

Några såg det som en fördel att observationen endast varade i 20 minuter. Man menade att fördelen var att det var en hanterbar tid att hinna med. Andra menade att det var för kort tid och att man ibland hade missat själva kärnan av lektionen eftersom man kände sig tvungen att gå efter 20 minuter. Vi bestämde oss för att förlänga observationen till 30 minuter.

Många av våra kollegor önskade nu att få se ett avslut av en lektion. Man menade att det ofta är då lärarens struktur sätts på prov. Utifrån dessa tankar kom vi fram till att vi nu skulle observera varandras avslut.

Då några hade upplevt det som ett stressmoment att hinna med både observation och feedback valde vi att förlänga genomförandeperioden till 3 veckor.

Redan inför omgång 1 funderade vi i förstelärargruppen mycket på hur man bäst fördelar besöken bland kollegorna. Både Anna Davidsson och Susanne Bertelsen förespråkade ju, under sin föreläsning för oss förstelärare i Kristianstad kommun, att vi skulle blanda runt i personalgruppen och låta lärare från 3-5 besöka förskoleklassen och engelska läraren besöka slöjdläraren osv. Även James Nottingham förespråkade detta upplägg under sin föreläsning här i Kristianstad. När vi tittade igenom responsen från kollegorna kunde vi se att önskemålen gick isär något. Några ville väldigt gärna besöka en kollega som undervisade samma årskurs eller ämne, medan andra hellre ville besöka kollegor som man inte annars hade lika mycket kontakt med. Då några kollegor var nya på skolan valde vi att köra på Anna Davidssons och Susanne Bertelsens förslag även omgång 2. Ytterligare en anledning till att vi  valde detta upplägg är att vi efter omgång 1 upplevde att detta arbete bidragit till ökad samsyn och gemenskap.

En viktig lärdom som vi drog efter omgång 1 var att den kollegiala feedbacken fungerat bäst när kollegorna bokat  både tid för observation och feedback vid introduktionen (träff 1). Detta såg vi till att trycka lite extra på och att liksom förra gången avsatte vi tid för att göra dessa bokningar.

Då det visat sig vara en stark framgångsfaktor att förbereda underlag och besöksindelning i förväg gjorde vi på samma sätt även denna gång.

Här hittar ni upplägg och material som användes under omgång 2:


Upplägg omgång 2

 • Träff 1: Kort introduktion av utvecklingsarbetet med kollegial feedback omgång 2 ges i helgrupp.
 • Under 3 veckor genomförs klassrumsobservationer och kollegial feedback ges.
 • Träff 2: Vi träffas i tvärgrupper för att diskutera våra iakttagelser.
 • Träff 3: Vi träffas i helgrupp igen för att analyser, hitta mönster och sammanfatta de lärdomar vi gjort i samband med detta utvecklingsarbete.Efter att vi avslutat omgång 2 kunde vi se följande fram- och motgångsfaktorer:

Framgångsfaktorer:
 • Tydlig information om syftet med utvecklingsarbetet
 • Kort besök kändes hanterbart, nåt man kunde hinna med
 • 30 minuter långa observationer
 • Tydligt observationsprotokoll
 • Att det redan i förväg var bestämt vem som skulle besöka vem
 • Att det i slutet av tillfälle 1 avsattes tid att boka tid för observation och feedback.
 • Att kollegan även får feedbacken skriftligt

Motgångsfaktorer:
 • Svårare att få en tydlig bild av lektionen när man inte fått målen presenterade för sig nu när man kom in i slutet
 • Svårt att fördela besöken mellan kollegor om man vill undvika att ingen får samma som omgång 1Här hittar ni den presentation vi utgick ifrån vid träff 1:

Kollegial feedback omgång 2 -träff 1


Här hittar ni observationsprotokollet som användes vid klassrumsbesöken:

Observationsprotokoll omgång2


Här hittar ni feedback-mallen som användes vid den kollegiala feedbacken:

Feedback-mall

Här hittar ni den presentation vi utgick från vid träff 3:

Kollegial feedback omgång 2 -träff 3/Annette, Sofie, Valla och Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar